Bratislavský samosprávny kraj pripravuje Koncepciu sociálnej inklúzie BSK na roky 2020 – 2030. Ide o jedinečný a prvý dokument svojho druhu v Slovenskej republike, ktorý na regionálnej úrovni identifikuje najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov Bratislavského kraja s cieľom adresného nastavenia opatrení a politík, ktoré budú smerovať k ich začleneniu do spoločnosti. Spracovateľom koncepcie je Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, v spolupráci s ktorou pripravila bratislavská župa seminár k prezentácii analytickej časti koncepcie. 

„Podstatou celej inklúzie je aktívne zapájanie sa komunít, ktoré sú vyčleňované zo spoločnosti, do sociálneho, ekonomického, politického či kultúrneho života. Ide najmä o deti, seniorov, slobodné matky s deťmi či ľudí bez domova. Cieľom je zlepšovanie a najmä zvyšovanie kvality života všetkých obyvateľov, aj tých najzraniteľnejších, v Bratislavskom kraji,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba.

V rámci spracovania Koncepcie sociálnej inklúzie BSK na roky 2020 – 2030 sa koncom septembra uskutočnilo na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pracovné stretnutie k analytickej časti programového dokumentu. Spojené bolo aj s príspevkom pani Zuzany Dutkovej, expertky DG GROW Európskej komisie, ktorá prezentovala príklady dobrej praxe v oblasti sociálnej ekonomiky a zároveň odprezentovala možnosti rôznych finančných nástrojov podpory projektov v oblasti sociálnej inklúzie na celoeurópskej úrovni. Stretnutia sa okrem Bratislavského samosprávneho kraja zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, mimovládnych organizácií ako Depaul Slovensko, Človek v ohrození, Hlavného mesta SR Bratislava, Inštitútu zamestnanosti, zariadení sociálnych služieb či študenti.

Súčasťou bola aj diskusia, na ktorej takmer 50 účastníkov debatovalo o dôležitých témach sociálnej inklúzie, predstavách, smerovaní, životnej úrovni či opatreniach dotýkajúcich sa seniorov, chudobných pracujúcich, ľudí bez domova, migrantov, marginalizovaných rómskych komunít. Nakoľko téma sociálnej inklúzie je veľmi široká, tak sa prítomní dohodli, že budú pokračovať v spracovaní jednotlivých tém v rámci menších tematicky orientovaných pracovných skupín.

Ďalšie stretnutia s relevantnými partnermi sa uskutočnia od novembra do decembra. Zamerané budú na tvorbu  návrhovej časti a akčného plánu.