Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce projekty DSS a ZPS Rača – Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave

DSS a ZPS Rača – Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave

DSS a ZPS Rača – Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave

Základné informácie:

Realizáciou projektu „DSS a ZPS Rača“ dôjde k skvalitneniu sociálnej služby na všetkých miestach jej poskytovania. Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej, ústavnej na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná predovšetkým v kvalite života prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia získajú väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života.

Aktivity BSK:

 1. Transformácia zariadenia formou rekonštrukcie dlhodobo nevyužitého objektu DSS Strelková 2, I. etapa a II. etapa
 2. Novovybudovaný objekt na Račianskej 105
 3. Materiálno – technické vybavenie oboch objektov
 4. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Cieľové skupiny: Prijímatelia sociálnej služby DSS a ZPS Rača; zamestnanci zariadenia; rodinní príslušníci; komunita – miestni obyvatelia

Výstup projektu: 

 1. Projektová dokumentácia v stupni Realizačná dokumentácia s Výkazom výmer
 2. Realizácia rekonštrukčných a stavebných prác
 3. Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia (bezbariérové kuchynské linky, technológia práčovne, vstavaná skriňa, zdvíhacie zariadenie)
 4. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov zariadenia DSS a ZPS Rača

Rozpočet projektu:  2 024 603,57 EUR

Spolufinancovanie BSK:  101 230,18 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK:

 • 19 076,89 EUR (Račianska)
 • 55 784,16 EUR (Strelkova)

Trvanie projektu: 08/2020 – 1Q/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK: 

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSV_2 pod názvom „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS RAČA)

Kód žiadosti o NFP: 302021M866

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Aktuálny stav:  v procese

 • RD Račianska – Dielo ukončené. Prebieha zabezpečenie interiérového vybavenia objektu.
 • ŠZ Strelkova – Zmluvné strany pristupujú k odovzdaniu diela a následne sa pristúpi k potrebným administratívnym úkonom súvisiacim so zabezpečením interiérového vybavenia a registráciou sociálnej služby.

Prečítajte si viac

Častá

Župa modernizuje sociálne služby. Klienti budú bývať v zariadeniach rodinného typu

0
Veľkokapacitné domovy sociálnych služieb postupne končia. Nahradia ich menšie zariadenia rodinného typu. Bratislavský samosprávny kraj začal v auguste 2020 realizovať ambiciózny projekt deinštitucionalizácie. V praxi...

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb sa stáva realitou. Centrá rodinného typu v Bratislavskom kraji sú už vo výstavbe

0
Prechod od veľkokapacitných zariadení sociálnych služieb k menším domovom rodinného typu. To je cieľom deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Výstavba nových zariadení pod taktovkou Bratislavského samosprávneho kraja...

Centrá rodinného typu sa stávajú realitou

0
Spustili sme projekt deinštitucionalizácie, v rámci ktorého postupne veľké zariadenia nahradia menšie, rodinného typu. Základné kamene dvoch projektov symbolicky poklepal aj župan Juraj Droba: "Tento...

Centrá rodinného typu sa stávajú realitou. Aj vďaka deinštitucionalizácii zariadení sociálnych služieb

0
Bratislavský samosprávny kraj spustil projekt deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb. Vďaka tomu sa veľké domovy sociálnych služieb zmenia na menšie zariadenia rodinného typu. Župan Juraj...