Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce projekty Ecoregion SKAT – Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska

Ecoregion SKAT – Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska

Ecoregion SKAT – Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska

Akronym a názov projektu: Ecoregion SKAT – Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020   

Prioritná os : 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity 

Špecifický cieľ: 2.1 Posilnenie spoločných prístupov s cieľom zhodnocovania prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom, čo prispeje ďalšiemu rozvoju programovej oblasti ako atraktívnej turistickej destinácie           

Hlavný cieľ projektu: Celkovým cieľom projektu je koordinovaný rozvoj a skvalitňovanie prírodno-turistických služieb prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi správami chránených území v Slovenskom a Rakúskom prihraničí, zvyšovania  environmentálneho povedomia verejnosti a budovania vzdelávacej infraštruktúry v oblasti environmentálnej výchovy.

Individuálne ciele:

  1. Zvýšenie záujmu verejnosti o ochranu prírody v cezhraničnom regióne a posilnenie pocitu osobnej zodpovednosti za stav chránených území prostredníctvom rozvoja prírodného turizmu
  2. Koordinácia stabilnej a dlhodobej spolupráce inštitúcií v oblasti ochrany prírody a biodiverzity
  3. Vytvorenie kvalitnej a atraktívnej ponuky služieb pre školy a verejnosť zameranej na ochranu prírody a biodiverzity v cezhraničnom regióne.

Prínos projektu pre BSK: Z hľadiska zadefinovania a zosúladenia priorít v oblasti ochrany prírody a biodiverzity, zvýšenia dôrazu na informovanosť obyvateľstva, zjednotenia spolupráce zainteresovaných subjektov v tematike, potreby rozšírenia voľno-časových aktivít, zameraných na ekoturizmus a nutnosti vytvorenia vhodných priestorových podmienok na realizáciu programov a služieb, súvisiacich s prírodným turizmom, sú výsledky projektu jednoznačným prínosom pre obyvateľov kraja.

Najdôležitejšie aktivity a výstupy BSK v projekte:

  1. Revitalizácia NKP Kaštieľ v Čunove na ekocentrum so zameraním na environmentálnu výchovu a prezentáciu prírodného a kultúrno-historického bohatstva podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy;
  2. Vybavenie ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi;
  3. Koncepcia rozvoja inštitucionálnej spolupráce v oblasti ochrany prírody a biodiverzity v prihraničnom regióne

Realizácia projektu: 01.01.2020-31.12.2022

Partneri projektu: Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Nationalpark Donau-Auen GmbH, Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Verein zur Förderung der Regionalentwicklung im Marchfeld

Rozpočet projektu je 5.183.016,59 EUR – z toho:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 4.405.564,10 EUR
Štátny rozpočet SR: 371.923,71 EUR
Spolufinancovanie z rozpočtu BSK: 159.162,05 EUR

Súčasný stav realizácie projektu: hlavná aktivita, revitalizácia NKP Kaštieľ v Čunove a jeho zriadenie na ekocentrum, je v štádiu kontroly dokumentácie k verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa stavebných úprav.

Aktivity projektu Ecoregion SKAT

Partneri projektu