Obnova Malinovského parku

Obnova Malinovského parku

Základné informácie:

Zámerom obnovy je uchovanie pamiatkových hodnôt parku, t. j. revitalizácia historickej zelene a vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre posilnenie funkcie verejného priestranstva s akcentom na uplatnenie inovatívnych riešení pri realizácii infraštruktúry (napr. osvetlenie) použití technológií a postupov šetrných k životnému prostrediu a začlenenie parku do širších zámerov v území s cieľom rozvoja cestovného ruchu.

Aktivity BSK:

  1. Úprava terénu v parku
  2. Vyčistenie parku
  3. Ošetrenie pôvodných drevín a výsadba
  4. Rekonštrukcia vnútroplošných komunikácií a spevnených plôch
  5. Osvetlenie v parku

Cieľové skupiny: návštevníci a obyvatelia obce Malinovo, základné a stredné odborné školy, obyvatelia BSK, návštevníci a turisti BSK

Výstup projektu: 

Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky s prioritou ochrany a obnovy pamiatkovej hodnoty so synergickým efektom rozšírenia funkcionality smerom k rekreácií, oddychu, edukačného vyžitia a aj vo vzťahu k integrácii do cestovného ruchu.

Rozpočet projektu: 2 500 000 EUR

Trvanie projektu: 09/2018 – 07/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Oddelenie kultúry; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OCRaK_7 pod názvom „Rekonštrukcia kaštieľa a revitalizácia parku v Malinove“

Aktuálny stav:  v procese

  • Z dôvodu dlhodobej absencie údržby zelene v Malinovskom parku, boli dreviny v havarijnom stave a vyžadovali si okamžitú asanáciu. Na ochranu zdravia a majetku, prebehol výrub a orez stromov
  • Prebiehajú projekčné práce