Projekty budovania kampusov

Projekty budovania kampusov

Základné informácie:

Kampusy predstavujú integrované špecializované vzdelávacie centrá, vybudované na základe princípov SMART škôl a pripravujúce absolventov pre potreby a požiadavky 21. storočia. Sú založené jednak na prepájaní jednotlivých stupňov vzdelávania, ale aj na partnerstvách so zamestnávateľmi a akademickým sektorom. V novom programovom období 2021-2027 bude budovanie kampusov kľúčovou investičnou prioritou BSK v oblasti školstva, ktorá má prispieť k racionalizácií, optimalizácií a predovšetkým k skvalitneniu siete stredných škôl v BSK. V súčasnosti sú okrem Kampusu športu a zdravia identifikované 4 ďalšie potenciálne projekty budovania kampusov:

  • Zdravotnícky kampus na Boroch
  • Kampus umeleckých škôl Gaudeamus
  • Vinársko-ovocinársky kampus v Modre
  • Kampus bioenergetiky v Bernolákove

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OŠMaŠ_9 pod názvom „Rozvoj konceptu SMART školy“

Aktuálny stav: v procese

  • Prebieha príprava podkladov vypracovania ideových zámerov projektov budovania jednotlivých kampusov
  • Prebiehajú rokovania s potenciálnym partnermi a rovnako so štátom, ohľadom previazanosti obsahu jednotlivých projektov so stratégiou inteligentnej špecializácie, ktoré je podmienkou pre čerpanie externých zdrojov z Operačného programu Slovensko

Prečítajte si viac

Pri Nemocnici Bory má vyrásť zdravotnícky kampus

0
Pri budúcej Nemocnici Bory v bratislavskom Lamači by mal vzniknúť zdravotnícky kampus. Slúžiť bude ako výučbové a vedecko-výskumné centrum. Memorandum o porozumení medzi Bratislavským...