Zdravotnícky kampus Bory

Zdravotnícky kampus Bory

Základné informácie: 

Zámerom projektu je vybudovanie moderného zdravotníckeho kampusu na základe princípov konceptu SMART školy. Súčasťou kampusu budú Stredné zdravotnícke školy Strečnianska a Záhradnícka, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Slovenská zdravotnícka univerzita, ktorá sa bude finančne a odborne podieľať na vybudovaní a prevádzkovaní simulačného centra a investor novej nemocnice Bory – Penta Hospitals International, ktorý v rámci projektu poskytuje pozemok pri novej nemocnici. Cieľom vybudovania Zdravotníckeho kampusu Bory je v dlhodobom horizonte priniesť koncepčné riešenie nedostatku zdravotníckeho personálu a lekárov, nielen v BSK ale aj v SR. V súčasnosti prebieha analýza študijných odborov, komunikácia s partnermi a príprava podkladov pre vypracovanie Ideového zámeru, ktorý bude predkladaný na rokovanie Zastupiteľstva BSK v marci 2023.  

Aktivity BSK:

 1. Vybudovanie konkurencieschopnej infraštruktúry rešpektujúcej potreby študentov a pedagógov Stredných zdravotníckych škôl Strečnianska a Záhradnícka s kompletným zázemím postavenej na princípoch SMART školy 
 2. Vybudovanie simulačného centra v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou s komplexnou  ponukou metód simulačnej medicíny na základe požiadaviek a potrieb stredoškolského a vysokoškolského zdravotníckeho vzdelávania
 3. Vytvorenie konkurencieschopnej ponuky študijných programov požadovaných partnermi projektu;
 4. Vybudovanie infraštruktúry pre potreby partnerov projektu
 5. Vybudovanie verejnej infraštruktúry pri dodržaní zásad bezbariérovosti, energetickej efektívnosti a zelených opatrení s napojením na verejnú dopravu.

Cieľové skupiny: žiaci, študenti a pedagógovia Stredných zdravotníckych škôl Strečnianska a Záhradnícka; študenti a pedagógovia SZUzamestnanci novej nemocnice Bory; obyvatelia a návštevníci lokality Bory; súkromný sektor, akademický sektor.

Výstup projektu:

Vybudovanie novej komplexnej infraštruktúry stredných zdravotníckych škôl pre teoretickú a praktickú výučbu a simulačného centra pre praktickú výučbu simulačnými metódami vysokoškolských študentov medicíny a žiakov stredných škôl.

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OŠMaŠ_2  pod názvom „Zdravotnícky kampus Bory

Aktuálny stav: v procese

 • 03/2023 ideový zámer a schválený v Z BSK
 • aktuálne sa pripravujú podklady pre VO na vypracovanie architektonickej štúdie. Predpokladaný termín dodania 09/2023. Na základe vypracovanej AŠ prebehne VO na dodanie dokumentácie pre potreby EIA, DÚR, DSP a DRS. Predpokladaný termín dodania 06/2025.
 • 12/2023 predpokladaný termín vypracovania projektového zámeru
 • 12/2024 predpokladaný termín vypracovania predprojektovej dokumentácie (SZ+DUR+DRS+DSP+SP) 
 • 11/2025 predpokladaný termín výberu zhotoviteľa
 • 08/2027 predpokladaný termín ukončenia stavebných prác

Prečítajte si viac

Župa plánuje vybudovať zdravotnícky kampus, má vzniknúť pri Nemocnici Bory

0
Najmodernejšie výučbové a vedecko-výskumné centrum 21. storočia má vzniknúť pri Nemocnici Bory v Bratislave. Štrukturálne problémy, nárast počtu obyvateľov kraja o takmer 120.000 za posledných...
Nemocnica Bory

Nemocnica Bory je oficiálne otvorená. Je najmodernejšou v Strednej Európe

0
Novú bratislavskú Nemocnicu Bory vo štvrtok 30. 3. 2023 slávnostne otvorili. Prvé pracoviská uvedie do prevádzky v pondelok 3. 4. Pôjde o špecializované nemocničné...

Pri Nemocnici Bory má vyrásť zdravotnícky kampus

0
Pri budúcej Nemocnici Bory v bratislavskom Lamači by mal vzniknúť zdravotnícky kampus. Slúžiť bude ako výučbové a vedecko-výskumné centrum. Memorandum o porozumení medzi Bratislavským...

Partneri projektu