Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty DSS a ZPS Rača – Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave

DSS a ZPS Rača – Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave

DSS a ZPS Rača – Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave

Základné informácie:

Realizáciou projektu „DSS a ZPS Rača“ dôjde k skvalitneniu sociálnej služby na všetkých miestach jej poskytovania. Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej, ústavnej na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná predovšetkým v kvalite života prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia získajú väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života.

Aktivity BSK:

  1. Transformácia zariadenia formou rekonštrukcie dlhodobo nevyužitého objektu DSS Strelková 2, I. etapa a II. etapa
  2. Novovybudovaný objekt na Račianskej 105
  3. Materiálno – technické vybavenie oboch objektov
  4. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Cieľové skupiny: Prijímatelia sociálnej služby DSS a ZPS Rača; zamestnanci zariadenia; rodinní príslušníci; komunita – miestni obyvatelia

Výstup projektu: 

  1. Projektová dokumentácia v stupni Realizačná dokumentácia s Výkazom výmer
  2. Realizácia rekonštrukčných a stavebných prác
  3. Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia (bezbariérové kuchynské linky, technológia práčovne, vstavaná skriňa, zdvíhacie zariadenie)
  4. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov zariadenia DSS a ZPS Rača

Celkové náklady:    2 412 967,90 EUR

NFP:                         1 287 592,05 EUR 

Trvanie projektu: 08/2020 – 08/2023*

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK: 

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSV_2 pod názvom „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS RAČA)

Kód žiadosti o NFP: 302021M866

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Aktuálny stav: stavebné práce ukončené

*ukončený v zmysle externých finančných prostriedkov. Zároveň dopĺňame informáciu, že každý projekt potrebuje istý čas na dosiahnutie povoľovacích úkonov príslušných štátnych orgánov na zabezpečenie poskytovania služby.

Prečítajte si viac

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb sa stala realitou. Prvé zariadenie vyrástlo v Častej

0
Veľkokapacitné domovy sociálnych služieb nahradia menšie zariadenia rodinného typu. Vďaka deinštitucionalizácii, ktorú spustil Bratislavský samosprávny kraj, budú mať klienti nielen komfortnejšie bývanie, ale poskytovaním...
Častá

Župa modernizuje sociálne služby. Klienti budú bývať v zariadeniach rodinného typu

0
Veľkokapacitné domovy sociálnych služieb postupne končia. Nahradia ich menšie zariadenia rodinného typu. Bratislavský samosprávny kraj začal v auguste 2020 realizovať ambiciózny projekt deinštitucionalizácie. V praxi...

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb sa stáva realitou. Centrá rodinného typu v Bratislavskom kraji sú už vo výstavbe

0
Prechod od veľkokapacitných zariadení sociálnych služieb k menším domovom rodinného typu. To je cieľom deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Výstavba nových zariadení pod taktovkou Bratislavského samosprávneho kraja...

Centrá rodinného typu sa stávajú realitou

0
Spustili sme projekt deinštitucionalizácie, v rámci ktorého postupne veľké zariadenia nahradia menšie, rodinného typu. Základné kamene dvoch projektov symbolicky poklepal aj župan Juraj Droba: "Tento...

Centrá rodinného typu sa stávajú realitou. Aj vďaka deinštitucionalizácii zariadení sociálnych služieb

0
Bratislavský samosprávny kraj spustil projekt deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb. Vďaka tomu sa veľké domovy sociálnych služieb zmenia na menšie zariadenia rodinného typu. Župan Juraj...

Partneri projektu