Úvod Sociálne veci Kritériá BSK o súlade predloženej žiadosti s koncepciou

Kritériá BSK o súlade predloženej žiadosti s koncepciou

Kritériá BSK o súlade predloženej žiadosti s koncepciou

BSK v zmysle § 83 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vydáva na účely preukázania plnenia podmienky podľa § 78b ods. 3 zákona o sociálnych službách na príslušný rozpočtový rok poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu v útulku, v domove na polceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení, bezplatne písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb vyššieho územného celku.

Písomné vyjadrenie o súlade poskytovanej sociálnej služby s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 – 2023 (ďalej len „koncepcia“) vydáva BSK v zmysle § 78b ods. 3 zákona o sociálnych službách obci alebo neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v prípade, ak obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby ešte nezačal v čase podania žiadosti poskytovať sociálnu službu.

Poskytovateľ sociálnej služby doručí BSK písomnú žiadosť o vydanie písomného vyjadrenia v lehote od 1. mája do 31. augusta.

BSK bezplatne vydá poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie o súlade ním poskytovanej sociálnej služby s koncepciou do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto žiadosti na BSK.

Kritériá BSK:

  • poskytovateľ sociálnej služby je zapísaný v Registri sociálnych služieb vedenom BSK,
  • poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, ktorá je v súlade so zákonom o sociálnych službách v kompetencii BSK a druh a forma sociálnej služby, ktorú poskytuje, vychádza z priorít rozvoja sociálnych služieb stanovenými v koncepcii.

Súvisiace dokumenty

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 – 2023