Kohézna politika

Kohézna politika 2014-2020

Viacročný finančný rámec (VFR) EÚ na roky 2014 – 2020 je moderným rozpočtom pre EÚ v 21. storočí. Umožňuje jej investovať až 960 miliárd EUR v záväzkoch a 908.4 miliárd EUR v platbách. Mimo stropov VFR sa nachádzajú nástroje pre prípad nepredvídaných okolností a Európsky rozvojový fond, ktoré v plnom rozsahu predstavujú dodatočných 36,8 mld. EUR. Rozpočtový rámec EÚ na roky 2014 – 2020 určuje priority výdavkov, ktoré sú zamerané na udržateľný rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť v súlade so stratégiou rastu Európa 2020. Nasledujúcich 12 dôležitých bodov znázorňuje významné inovácie a európsku pridanú hodnotu.

1. Prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja bude podporované vytváranie pracovných miest. Najmenej 70 miliárd EUR bude v rámci ESF k dispozícii na tento účel. Nová Iniciatíva zamestnanosti mládeže je prepojená s ESF a v hodnote aspoň 6 miliárd EUR podporí implementáciu záruk pre mladých ľudí. V rámci reformovanej politiky súdržnosti bude z Európskeho fondu regionálneho rozvoja k dispozícii až 366,8 miliárd EUR na investície do európskych regiónov, miest a reálnej ekonomiky.

2. Viac než 4 milióny ľudí dostane podporu na prácu, štúdium, odbornú prípravu alebo dobrovoľnícku činnosť v zahraničí z programu Erasmus+, ktorého cieľom je podporiť odborné znalosti a zamestnanosti. Rozpočet tohto programu dosiahne takmer 15 miliárd EUR. Európsky investičný fond bude tiež poskytovať nový systém záruk za pôžičky pre študentov plánujúcich celé svoje magisterské štúdium v zahraničí.

3. Európska kultúra, kino, televízia, hudba, literatúra, scénické umenie, kultúrne dedičstvo, iniciatíva Európske hlavné mestá kultúry, značka Európske dedičstvo, Dni európskeho dedičstva a iné súvisiace oblasti budú podporované v rámci nového programu Tvorivá Európa. Rozpočet 1,5 miliardy EUR bude slúžiť na oživenie kultúry a tvorivých činností, ktoré sú významným zdrojom pracovných miest a rastu.

4. Pre nový program pre výskum a inováciu Horizont 2020, ktorý je stredobodom úsilia EÚ o vytváranie nového rastu a zamestnanosti v Európe, je určený rozpočet takmer 80 miliárd EUR. Prioritou programu bude medzinárodná spolupráca a akcie Marie Skłodowska-Curie, na ktoré sa vyčlení viac než 6 miliárd EUR na roky 2014 – 2020. Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) dostane v rokoch 2014 – 2020 spolu 2,7 miliardy EUR na posilnenie spojenia medzi vyšším vzdelávaním, výskumom a podnikaním, na podporu rozbehnutia podnikateľskej činnosti a na špecializovanú postgraduálnu odbornú prípravu.

5. Malé a stredné podniky predstavujú približne 99 % všetkých európskych podnikov a zabezpečujú dve tretiny pracovných miest v súkromnom sektore. Vďaka prvému programu EÚ zameranému na MSP, COSME, bude 2.3 miliardy eur poskytnutých na podporu konkurencieschopnosti a rozvoj rastu a zamestnanosti.

6. Neúplné, neefektívne a chýbajúce infraštruktúrne siete v oblasti dopravy, energetiky alebo IKT sú častou prekážkou ekonomického rastu. So sumou 33.3 miliardy eur bude Nástroj na prepojenie Európy (Connecting Europe Facility – CEF) kľúčovým pre strategické investície. V oblasti dopravy pomôže realizovať dlho očakávané prepojenie deviatich hlavných koridorov spájajúcich Východ a Západ. V oblasti energetiky je cieľom cenovo prístupná energia, bezpečnosť dodávok a udržateľnosť. CEF je takisto vôbec prvým investičným programom do širokopásmových sietí a infraštruktúr digitálnych služieb na úrovni EÚ.

7. V období 2014 – 2020 budú vo väčšom rozsahu použité nástroje vlastného imania a rozdelenia rizika, ako sú úvery a záruky. Budú sa realizovať v spolupráci s Európskou investičnou bankou, Európskym investičným fondom a vnútroštátnymi bankami. Cieľom je riešenie trhových nedostatkov ako financovanie pre MSP, výskumné a vývojové projekty, energetická účinnosť a kľúčová infraštruktúra. Ďalší nástroj, iniciatíva projektových dlhopisov, poskytne spôsob na nebankové financovanie kľúčových infraštruktúrnych projektov, napríklad cez penzijné fondy a poisťovacie spoločnosti.

8. Rozpočet EÚ na roky 2014 – 2020 predstavuje dôležitý krok vpred pri transformácii Európy na čisté a konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo. Najmenej 20 % celkového rozpočtu sa použije v prospech projektov a politík v oblasti zmeny klímy.

9. Reformovaná spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je odpoveďou na výzvy ako potravinová bezpečnosť, zmena klímy, trvalo udržateľný rast a tvorba pracovných miest na vidieku. Nová SPP bude cielenejšia, účinnejšia a transparentnejšia, podporujúca trhovo orientované poľnohospodárstvo. 312.7 miliardy eur je určených na výdavky súvisiace s trhom a priamu pomoc, a 95.6 miliardy na rozvoj vidieka.

10. Pravidlá financovania budú oveľa jednoduchšie a zrozumiteľnejšie pre príjemcov. Celkove sa zavádza približne 120 zjednodušujúcich opatrení, akými sú spoločné pravidlá, jednoduchšie účtovné predpisy, cielenejšie požiadavky podávania správ a intenzívnejšie využívanie digitálnych technológií,  uplatňovanie prístupu „nulovej byrokracie“ a podpora elektronického predkladania dokumentov.

11. Budúci rozpočet pomôže zabezpečiť, aby sa aktivity EÚ mohli rozvíjať v stabilnom, zákonnom a bezpečnom prostredí, podporí spoluprácu v občianskych a trestných veciach, umožní občanom EÚ lepšie využívanie ich práv a podporí rovnosť. Budú poskytnuté finančné prostriedky na riešenie cezhraničných otázok ako je azyl, migrácia, hraničné kontroly a víza a boj proti trestnej činnosti a terorizmu.

12. Celkovým cieľom vonkajšej činnosti v podmienkach nového finančného rámca bude zabezpečiť, aby EÚ zostala vplyvným a akcieschopným partnerom, ktorý podporuje demokraciu, mier, solidaritu, znižovanie chudoby a prosperitu. Únia sa naďalej plne angažuje za dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov.

Viac informácií o kohéznej politike nájdete tu.

Menu

Prejsť na obsah