O Zastúpení

O zastúpení

Zastúpenie Bratislavského samosprávneho kraja pri EÚ v Bruseli (ďalej len „Zastúpenie BSK“) bolo založené v septembri 2002 ako vôbec prvé zastúpenie slovenských regiónov v Bruseli.

Hlavným dôvodom zriadenia bola okrem skutočnosti, že vplyv regiónov sa v posledných rokov výrazne posilnil, potreba účasti slovenských regiónov a municipalít na tvorbe európskej regionálnej politiky a participácie na európskych projektoch. Od mája 2005 do konca roku 2010 malo Zastúpenie kanceláriu v Dome slovenských regiónov – spoločnom zastúpení slovenských regiónov v Bruseli. Po ukončení tohto projektu Zastúpenie BSK v Bruseli pôsobilo 2 roky v samostaných priestoroch neďaleko námestia Schuman v centre európskych inštitúcií. V januári 2016 sa kancelária BSK presťahovala na adresu Rue d´Arlon 63- 67, ktorá je v blízkosti Európského výboru regiónov.

Hlavné ciele Zastúpenie BSK sú:

  • posilniť účasť BSK na európskych záležitostiach a projektoch, a tiež využiť všetky príležitosti, ktoré  členstvo  v  Európskej únii regiónu poskytuje;
  • prostredníctvom rôznych prezentačných akcií predstaviť Bratislavský kraj ako turisticky príťažlivý región, ktorý sa oplatí navštíviť a spoznať, ako úspešný región do ktorého sa oplatí investovať, a s ktorým sa oplatí spolupracovať;
  • podnietiť aktívny záujem subjektov v Bratislavskom kraji o európske záležitosti, ktoré ovplyvňujú chod verejného a súkromného sektora, nevynímajúc občana ako takého.

Činnosti Zastúpenia BSK by mali vytvoriť pevný základ pre budúcu spoluprácu s bruselskými inštitúciami, inými regiónmi a organizáciami, ktorá bude v prospech rozvoja Bratislavského kraja.

Medzi hlavné aktivity patria:

  • rozvíjanie a udržiavanie kontaktov so slovenskými a európskymi inštitúciami – presadzovanie záujmov BSK v kontakte so Stálym zastúpením SR pri EÚ, Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Výborom regiónov;
  • získavanie aktuálnych informácií o pripravovanej legislatíve a komunitárnych programoch;
  • rozvoj spolupráce s inými zastúpeniami európskych regiónov a miest v Bruseli, identifikácia spoločných tém, výmena skúseností a rozvíjanie spoločných aktivít;
  • prezentácia odborného, kultúrneho a turistického potenciálu BSK prostredníctvom organizovania odborných seminárov, konferencií, kultúrnych podujatí a účasti na prezentačných podujatí so zameraním na propagáciu cestovného ruchu;
  • udržiavanie kontaktov so slovenskými organizáciami pôsobiacimi v Bruseli a Belgicku a so slovenskou komunitou žijúcou v Bruseli a Belgicku.

Menu