Komunitárne programy EÚ

Komunitárne programy

1. Oblasť : Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport

Názov programu: Erasmus +

Nový program EÚ pre obdobie 2014-2020 spája všetky doteraz existujúce programy EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, a po prvý raz zahŕňa aj podporu športu. Patria sem:

• Programy celoživotného vzdelávania: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig a Jean Monnet Programme

• Program Mládež v akcii – Youth in Action 

• Päť programov medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink,

• Programy spolupráce s industrializovanými krajinami v oblasti vyššieho vzdelávania

• Nový program Sport Action

Viac informácií  

Podprogramy:

Erasmus

Program Erasmus sa zameriava na oblasť vysokoškolského a odborného vzdelávania. Podporuje najmä mobilitu vysokoškolských študentov a vysokoškolských pedagógov v rámci EÚ.

Viac informácií

Leonardo da Vinci

Zaoberá sa odborným vzdelávaním a prípravou. Umožňuje uskutočňovať stáže a výmeny zamerané na profesijný rozvoj. 

Viac informácií

Comenius

Tento program sa venuje oblasti predškolského a školského vzdelávania (materské, základné a stredné školy). Je prioritne určený žiakom a učiteľom od materských škôl po všetky typy stredných škôl. 

Viac informácií

Grundtvig

Venuje sa potrebám vzdelávania dospelých a prostredníctvom mobilít, projektov, partnerstiev a tematických sietí môže pomáhať dospelým pri zvyšovaní ich vedomostí a zručností. 

Viac informácií

Jean Monnet programme

Zameriava sa na podporu inštitúcií a aktivít v oblasti európskej integrácie vo vysokoškolskom vzdelávaní. Prostredníctvom tohto programu Európska komisia podporuje zakladanie akademických pracovísk zameraných na výučbu a výskum európskej integrácie. 

Viac informácií

Mládež v akcii (Youth in action)

Jeho cieľom je u mladých ľudí budovať koncept aktívneho občianstva, solidarity a tolerancie medzi Európanmi a zahrnúť ich do tvarovania budúcnosti Únie. Podporuje mobilitu v rámci EÚ, ako aj za jej hranicami. Sústreďuje sa najmä na neformálne učenie a medzikultúrny dialóg. 

Viac informácií

2. Oblasť: Kultúra

Názov programu: Kreatívna Európa (Creative Europe)

Program na podporu európskych kultúrnych sektorov a kreatívneho priemyslu. Zabezpečuje a propaguje európsku kultúrnu a jazykovú diverzitu a podporuje európske kultúrne bohatstvo. Zahŕňa v sebe podprogramy Kultúra a MEDIA. 

Podprogramy:

Kultúra

Program podporuje divadelné a vizuálne umenie a kultúrne dedičstvo, medzinárodnú spoluprácu v oblasti kultúry, medzinárodné kultúrne aktivity, ako napríklad výstavy, výmeny a festivaly. 

MEDIA

Prostredníctvom programu MEDIA sa financuje filmový a audiovizuálny sektor, udeľujú sa granty filmovým producentom, podporuje sa vzdelávanie v tejto oblasti, propagácia tvorby či filmové festivaly.

Viac informácií  

Názov programu: Európa pre občanov – Europe for citizens

Program na podporu spoločnej európskej pamäte a aktívneho občianstva na úrovni EÚ. Pomáha financovať diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity. 

Viac informácií  

3. Oblasť : Zamestnanosť a sociálna politika

Názov programu: Program zamestnanosti a sociálnej inovácie (programme for Employment and Social Innovation- EaSI)

Cieľom programu je podporovať zamestnanosť, sociálnu politiku a pracovnú mobilitu v celej EÚ. EaSI spája tri programy EÚ, ktoré sa v rokoch 2007 – 2013 riadili osobitne: 

PROGRESS 

Program v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity, ktorý podporoval rozvoj a koordináciu politiky EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálneho začlenenia, sociálnej ochrany, pracovných podmienok, nediskriminácie a rodovej rovnosti.

 Viac informácií

EURES (Európske služby zamestnanosti) 

EURES je sieť spolupráce medzi Európskou komisiou a verejnými službami zamestnanosti členských štátov, ktorá podporuje mobilitu pracovníkov. 

Viac informácií

• nástroj mikrofinancovania PROGRESS

Jeho cieľom je zvyšovať dostupnosť mikroúverov pre jednotlivcov, ktorí si zakladajú alebo rozvíjajú malý alebo stredný podnik. 

Viac informácií

4. Oblasť : Podnikanie a priemysel 

Názov programu: Program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov COSME

Program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov v EÚ, na podporu podnikateľskej kultúry a podporu zakladania a rastu MSP. Cieľom programu je zvýšiť prístup malých a stredných podnikov k finančným zdrojom, podporovať podnikateľov a ich internacionalizáciu a zlepšovanie podnikateľského prostredia. 

Program zabäzpečuje nadväznosť už prijatých iniciatív  a opatrení v rámci programu pre podnikanie a inovácie (Entrepreneurship and Innovation Programme – EIP), akou je Enterprise Europe Network (Európska sieť podnikov), v nadväznosti na výsledky a získané poznatky.

Viac informácií

5. Oblasť : Veda, výskum, inovácie a energetika

Názov programu: Horizon 2020

Horizon 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a aktivity Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT)

Program je založený na troch pilieroch:

– Excelentná veda (Európska rada pre výskum, budúce a vznikajúce technológie,  granty Marie Sklodowska-Curie pre mladých výskumných pracovníkov…)

– Vedúce postavenie priemyslu (inovácie v SME, IKT, nanotechnológie, robotika, biotechnológie…)

– Spoločenské výzvy (zdravie, poľnohospodárstvo, námorníctvo a bioekonómia, energetika, doprava, boj proti zmene klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovín…)

Súčasťou programu je tiež podpora výskumného a vzdelávacieho programu spoločenstva EURATOM v oblasti jadrovej energie a bezpečnosti.

Viac informácií

6. Oblasť : Životné prostredie

Názov programu: LIFE

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie. Je určený na financovanie činností, ktoré prispievajú k rozvoju, zavádzaniu a aktualizácii politiky a právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Od roku 1992 spolufinancoval viac ako 4171 projektov a prispel čiastkou približne 3,4 miliardy eur na ochranu životného prostredia a klímy. Program riadi GR pre životné prostredie a GR pre oblasť klímy.

LIFE+ 2014-2020

Z programu môže byť finančne podporený akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt zriadený v rámci EÚ, a to ako koordinačný alebo pridružený príjemca. Rozpočet na obdobie 2014-2020 je stanovený vo výške 3,4 miliardy eur. 

LIFE+  má dva podprogramy:

• Podprogram Životné prostredie (2,59 miliardy eur na roky 2014-2020) má tri prioritné oblasti: 

a) Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov

b) Príroda a biodiverzita 

c) Riadenie a informovanie v oblasti životného prostredia 

• Podprogram Ochrana klímy (0,86 miliardy eur ) má tri prioritné oblasti: 

a) Zmiernenie zmeny klímy 

b) Adaptácia na zmenu klímy 

c) Riadenie a informovanie v oblasti klímy

Viac informácií

7. Oblasť : Zdravotníctvo

Názov programu: Zdravie pre rast (Health for Growth) 

Program je tretím viacročným programom EÚ v oblasti zdravia. Poskytuje pomoc a podporu členským štátom s cieľom zaviesť reformy potrebné na zabezpečenie inovačných a udržateľných systémov zdravotnej starostlivosti, zlepšiť prístup občanov ku kvalitnejšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti, podporovať zdravie občanov a predchádzať ochoreniam a ochrániť európskych občanov pred cezhraničnými ohrozeniami.

Viac informácií

8. Oblasť: Regióny a mestský rozvoj

Názov programu: URBACT III

Urbact III je program Európskej územnej spolupráce podporujúci udržateľný rozvoj miest. Hlavným cieľom programu je podporovať integrovaný a udržateľný rozvoj európskych miest, a to vďaka výmene skúseností a vzájomnému učeniu sa medzi mestami. Pomáha mestám rozvíjať a hľadať riešenia, ktoré zároveň pomáhajú zahrnúť ekonomické, sociálne a enviromentálne otázky. Mestá identifikujú spoločné výzvy, ktorým čelia a snažia sa so zainteresovanými stranami zapojenými do mestskej politiky zdieľať osvedčené postupy a riešiť vymedzené problémy. 

Urbact III nadväzuje na Urbact II (2007-2013) a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Do programu sa môžu zapojiť všetkých 28 členských štátov EÚ spolu s ďalšími partnerskými štátmi – Švajčiarsko a Nórsko.

Urbact III sa zameriava na  4 hlavné ciele:

1. Zlepšiť schopnosť miest riadiť udržateľné mestské politiky a postupy integrovane a participatívne;

2. Zlepšiť koncepciu integrovaných a trvalo udržateľných stratégií a akčných plánov v mestách;

3. Zlepšiť implementáciu integrovaných a trvalo udržateľných mestských stratégií a akčných plánov v mestách;

4. Zabezpečiť, aby odborníci a činitelia s rozhodovacou právomocou na všetkých úrovniach mali prístup k znalostiam a zdieľali osvedčené postupy o všetkých aspektoch udržateľného mestského rozvoja;

Urbact III je založený na troch hlavných intervenciách:

1.Medzinárodné siete – 3 typy partnerstiev;

2.Budovanie kapacít; 

3.Kapitalizáca a šírenie osvedčených postupov; 

Urbact III sa sústreďuje na aktuálne témy, ktoré sú spoločné pre všetky európske mestá. V súlade so stratégiou Európa 2020 budú prostriedky programu pokrývať týchto 10 tematických cieľov (70% prostriedkov bude prerozdelených do vyznačených tematických cieľov 1,4,6,8,9.):

TC 1: Výskum, technologický rozvoj a inovácie

TC 2: Prístup, využitie a kvalita IKT 

TC 3: Konkurencieschopnosť MSP

TC 4: Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

TC 5: Úprava klimatických zmien a prevencia hrozieb 

TC 6: Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

TC 7: Udržateľná doprava

TC 8: Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily

TC 9: Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe

TC 10: Vzdelanie, celoživotné vzdelávanie a zručnosti

Urbact III Siete zahŕňa 3 typy partnerstiev:

1.Partnerstvá akčného plánovania 

– príprava koncepcií integrovaných udržateľných mestských stratégií/akčných plánov

– zapojenie 8-12 partnerov

2.Partnerstvá implementácie

– implementácia integrovaných udržateľných mestských stratégií/akčných plánov

– zapojenie 8-12 partnerov

3.Partnerstvá šírenia osvedčených postupov 

– šírenie osvedčených postupov, aby sa zlepšila implementácia integrovaných udržateľných mestských stratégií/akčných plánov 

– zapojenie 6-8 partnerov

Príjemcami podpory môžu byť:

– mestá, 

– regionálne orgány,

– národné orgány,

– univerzity a výskumné centrá

Program však vyžaduje lepšie vyváženie partnerov z viac rozvinutých aj menej rozvinutých regiónov.Celkový rozpočet pre Urbact III (2014-2020) je stanovený vo výške 96,3 miliónov eur (vynímajúc príspevky z Nórska a Švajčiarska, pričom je spolufinancovaný EFRR (77,1%), národnými príspevkami (5,7%) a miestnymi príspevkami partnerov (17,2%). Rozpočet pre partnerstvo môže byť až vo výške 750 000 eur, s prihliadnutím na skutočnosť, že menej rozvinuté regióny získajú 85 % spolufinancovanie z EFRR a viac rozvinuté 70% z EFRR.  

Aktuálny časový harmonogram:

– koniec marca 2015 – 1.výzva na partnerstvá akčného plánovania

– začiatok roku 2016 – 1.výzva na partnerstvá implementácie a  šírenia osvedčených postupov

Viac informácií

Zoznam všetkých komunitárnych programov podľa oblastí nájdete tu.

Menu

Prejsť na obsah