O výbore

Význam Európskeho výboru regiónov

Európsky výbor regiónov (ďalej len „EVR“) je hlasom regiónov a miest v EÚ. Medzi jeho hlavné úlohy patrí predkladanie stanovísk miestnych a regionálnych orgánov na právne predpisy EÚ. Až 70 % všetkých právnych predpisov EÚ má priamy dosah na regionálnu a miestnu úroveň. Komisia, Rada a Parlament sa preto radia s Výborom regiónov pred tým, ako sa príjme rozhodnutie týkajúce sa miestnej a regionálnej správy. Môže ísť napríklad o otázky zamestnanosti, životného prostredia, vzdelávania alebo verejného zdravia.

Európsky výbor regiónov tiež prijíma uznesenia o dôležitých politických otázkach. Úlohou Európskeho výboru regiónov je zaujímať stanovisko k aktuálnym politickým záležitostiam. Európska komisia má za úlohu zapojiť miestne a regionálne orgány EÚ pred tým, ako podá legislatívny návrh. Výsledkom je, že EVR ako zástupca miestnych a regionálnych orgánov sa intenzívne zapája do tohto procesu. EVR rovnako ponúka i priestor pre nadväzovanie partnerstiev medzi regiónmi naprieč EÚ. 

V súčasnosti  má Európsky výbor regiónov 329 členov a rovnaký počet náhradníkov z 27 členských štátov EÚ. Členovia aj náhradníci sú menovaní Radou na päť rokov na základe návrhov členských štátov EÚ. Každá krajina si zvolí zástupcov nezávisle, na základe  politického, zemepisného a regionálneho alebo miestneho zloženie krajiny. Na čele EVR  je predseda volený na obdobie dva a pol roka. Od júna 2022 túto funkciu zastáva Vasco Alves Cordeiro (SES) a post prvého podpredsedu obsadil Apostolos Tzitzikostas (EĽS). Generálnym tajomníkom VR je od decembra 2019 Petr Blížkovský, ktorého mandát trvá 5 rokov.

Komisie Výboru regiónov 

Výbor sa stretáva každoročne na šiestich plenárnych zasadnutiach, ktorých hlavný cieľ je určiť všeobecnú politiku a prijímať stanoviská.  Existuje šesť takzvaných komisií, ktoré sa zameriavajú na jednotlivé oblasti politiky a pripravujú stanoviská na diskusiu na plenárnych zasadnutiach. Takéto oblasti politiky sú:

1.Územná súdržnosť a rozpočet EÚ (komisia COTER)

2.Hospodárska politika (komisia ECON)

3.Sociálna politika, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúra (komisia SEDEC)

4.Životné prostredie, klimatické zmeny a energetika (komisia ENVE)

5.Občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (komisa CIVEX)

6.Prírodné zdroje (komisia NAT)

Podrobný kalendár stretnutí Výboru regiónov nájdete tu.

 1. Komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) 

Právomoci v období 2020-2025:

 • hospodárska, sociálna a územná súdržnosť
 • štrukturálne fondy
 • územné plánovanie
 • mestská politika
 • bývanie
 • dopravná politika, vrátane TEN-T
 • makroregióny
 • územná spolupráca
 • regionálna štatistika a ukazovatele
 • ročný rozpočet EÚ
 • viacročný finančný rámec
 • miestne a regionálne financie
 1. Komisia pre hospodársku politiku (ECON)

Právomoci v období 2020-2025: 

 • priemyselná politika
 • politika pre malé a stredné podniky
 • hospodárska a menová politika
 • európske hospodárske riadenie, európsky semester
 • vnútorný trh
 • medzinárodný obchod a clá
 • politika v oblasti hospodárskej súťaže a štátnej pomoci
 1. Komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru (SEDEC)

Právomoci v období 2020-2025: 

 • politika zamestnanosti
 • sociálna politika, sociálna ochrana
 • mobilita
 • rovnosť príležitostí
 • vzdelávanie a odborná príprava
 • inovácia, výskum a technológie
 • digitálna agenda
 • informačná spoločnosť EÚ, vrátane transeurópskych IKT sietí
 • audiovizuálny priemysel a mediálne technológie
 • mládež a šport
 • viacjazyčnosť a podpora jazykov menšín
 • kultúra a kultúrna rôznorodosť 
 1. Komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (CIVEX)

Právomoci v období 2020-2025:

 • priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
 • ústavné veci, Charta základných práv EÚ
 • aktívne občianstvo
 • európska komunikačná politika
 • decentralizácia a viacúrovňové riadenie
 • riadenie na miestnej a regionálnej úrovni
 • lepšia tvorba právnych predpisov
 • subsidiarita a proporcionalita
 • prisťahovalecká, azylová a vízová politika
 • politika v oblasti vonkajších vzťahov
 • rozšírenie, susedská politika, Východné partnerstvo
 • politika EÚ pre región Stredozemného mora
 • decentralizovaná rozvojová spolupráca
 • administratívna vonkajšia spolupráca a budovanie kapacít
 • medzinár. zmluvy a rokovania, medzinár. terorizmus a kontrola hraníc
 1. Komisia pre prírodné zdroje (NAT)

Právomoci v období 2020-2025: 

 • rozvoj vidieka a SPP
 • rybárstvo
 • výroba potravín
 • námorná politika
 • verejné zdravie
 • ochrana spotrebiteľov
 • lesné hospodárstvo
 • civilná ochrana
 • cestovný ruch
 1. Komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE)

Právomoci v období 2020-2025: 

 • klimatické zmeny: prispôsobovanie sa a ich zmierňovanie
 • energia z obnoviteľných zdrojov
 • politika v oblasti životného prostredia
 • transeurópske energetické siete
 • nová energetická politika
 • vesmírna politika pre územný rozvoj (Galileo, GMES/Kopernikus a súvisiace otázky)

Politické skupiny vo Výbore regiónov

Vo Výbore regiónov pôsobí päť politických skupín z hlavných európskych politických zoskupení:

– Európska ľudová strana (EĽS)

– Strana európskych socialistov (SES)

– Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE)

– Únia pre Európu národov – Európska aliancia (ÚEN-EA)

– Skupina európskych konzervatívcov a reformistov (EKR)

Členovia politických skupín sa stretávajú pred dôležitými schôdzami, aby sa dohodli na spoločnom postoji.

Siete a medziregionálne skupiny 

Vo Výbore regiónov fungujú aj tzv. siete, ktoré umožňujú regiónom a mestám prispievať do diskusií v EÚ a vymieňať si skúsenosti a osvedčené postupy v politikách EÚ: 

 • Monitorovacia platforma VR
 • Platforma zainteresovaných strán na vysokej úrovni zameraná na realizáciu cieľov trvalo udržateľného rozvoja 
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)
 • Európsky portál decentralizovanej rozvojovej spolupráce (ATLAS)
 • Sieť na monitorovanie subsidiarity
 • Dohovor primátorov a starostov 
 • Sieť regionálnych centier pre posúdenie vykonávania právnych predpisov – pilotný projekt
 • Mestá a regióny za integráciu

Od r. 2007 figurujú vo Výbore regiónov aj medziregionálne skupiny – tzv. platformy pre neformálnu diskusiu:

 • Skupina „Jadransko-iónsky makroregión“
 • Skupina „Alpský makroregión“
 • Skupina „Regióny Pobaltia“
 • Skupina „Karpaty“
 • Skupina „Brexit“
 • Skupina „Cezhraničná spolupráca“
 • Skupina „Budúcnosť automobilového priemyslu“
 • Skupina „Zdravie“
 • Skupina „Ostrovné regióny“(pozastavená)
 • Skupina „Menej rozvinuté regióny“
 • Skupina „Nord Stream 2“
 • Skupina „Regióny s legislatívnou právomocou“
 • Skupina „Saar-Lor-Lux“

Menu