Územná školská rada sa zriaďuje v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Členmi sú traja zvolení zástupcovia z riaditeľov, dvaja zvolení zástupcovia z rodičov a štyria zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja alebo samosprávny kraj. Členmi územnej školskej rady sú ďalej jeden delegovaný zástupca samosprávneho kraja a jeden delegovaný zástupca okresného úradu v sídle kraja.

Územná školská rada

 • je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania
 • plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky
 • plní funkciu rady školy ku školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad alebo samosprávny kraj, ak príslušná rada školy nie je zriadená (uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa)
 • funkčné obdobie je štyri roky.

Vyjadruje sa

a) k činnosti príslušného okresného úradu v sídle kraja,
b) k činnosti orgánov príslušného samosprávneho kraja na úseku školstva,
c) ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja,
d) k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území samosprávneho kraja z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálnym podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení 
zriadených samosprávnym krajom alebo okresným úradom v sídle kraja,
e) k personálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení,
f) k požiadavkám samosprávneho kraja na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
g) k návrhom na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní,
h) k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach.

Kontakt:

Územná školská rada BSK
Mgr. Oľga Zaťková
Odbor školstva, mládeže a športu
Úrad BSK
Sabinovská 16, P.O.BOX 106
820 05 Bratislava 25

olga.zatkova@region-bsk.sk
Telefón: 02/4826 4817
Mobil: 0948 681 727

 

Kontakty

Mgr. Igor Urbančík
riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu
Tel.: 02/4826 4825
E-mail: igor.urbančík@region-bsk.sk

Simona Novanská
asistentka riaditeľa
Tel.: 02/4826 4800
E-mail: simona.novanska@region-bsk.sk

Územná školská rada


Je zvolená na 4-ročné obdobie od 12. januára 2015

Predseda

 • doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.

Podpredseda

 • PaedDr. Jozef Horák

Členovia:

 • Mgr. Viera Babišová
 • PhDr. Mária Križanová
 • Ing. Róbert Letko
 • Mgr. Michal Luciak
 • JUDr. Margita Medveczká
 • RNDr. Pavel Sadloň
 • PaedDr. Lucia Takáčová
 • prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
 • Mgr. Mária Veselá
Aktuálne správy

Zajtra sa rozdá vyše 15 000 vysvedčení na župných školách

Na 54 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, zajtra dostane vysvedčenie 15 048 študentov. „Pred našimi študentami sú dva mesiace prázdnin a verím, že si ich všetci poriadne užijú. Viacerí z nich sa v septembri vrátia do vynovených...

SUMMER TECH CAMP 2019 -denný letný tábor technického zamerania

SUMMER TECH CAMP 2019 -denný letný tábor technického zamerania pre žiakov ZŠ, ktorí v septembri 2019 nastúpia do 7., 8. alebo 9. ročníka Termín: 08. - 12. 07. 2019 Čas: začiatok o 8.00 h, ukončenie o 15.30 h Miesto: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova...