Úvod Zastupiteľstvo Poslanecké komisie Poslanecké komisie 9. – 11. január 2023

Poslanecké komisie 9. – 11. január 2023

Komisie Zastupiteľstva BSK 9. – 11. január 2023

Materiály do komisií

01. VZN školstvo január 2023

02. Stratégia rozvoja kultúry 2021 – 2027

02. Stratégia rozvoja kultúry 2021 – 2027_pokračovanie

03. Návrh na odvolanie riaditeľky MOS Modra

04. ÚHK Správa o výsledku KĆ za 2. polrok 2022

05. Návrh rozpočtu BSK 2023-25_materiál

05. Návrh rozpočtu BSK 2023-25_rozpočet

06. Aktualizácia AP na roky 2021 – 2027

07. Ideový zámer DSS Kaštieľ

08. ŽoNFP obchvat Malokarpatsko

09. Ecoregion SKHU_Dodatok č. 2

09. Príloha č.1_Dodatok2_SKHU

10. Zmena zmluvy č. 1_2018 o nájme SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA

11. Zmena uznesenia č. 513_2022_BSK a Hl. mesto

12. Technická infraštruktúra Bernolákovo SO 01_cesta III_1065

13. Odplatné vecné bremeno DOAS a.s., Senec

14. Nájom a zámena BSK – Hlavné mesto

14. príloha – katastrálna mapa pozemok BSK

14. Príloha 1 uznesenia Hlavné mesto

15. Zámena pozemkov BSK Nová Dedinka

15. Zámena pozemkov Nová Dedinka_prílohy

16. Prebytočný majetok_Mierová 5, Tomášov_Skákala, Skákalová

17. Prebytočný majetok Mierová 3, Tomášov_Zibrin, Zibrinová

18. Upustenie od vymáhania pohľadávky XFLOOR, s.r.o.

19. Odplatné vecné bremeno BVS k. ú. Modra

Zápisnice z rokovania komisií

Zápisnica Komisia školstva, mládeže a športu 10.01.2023

Zápisnica Finančná komisia 11.1.2023

Zápisnica Komisia dopravy 09.01.2023

Zápisnica Komisia europ. zál., reg. spolupráce a CR 10.01.2023

Zápisnica Komisia kultúry 10.01.2023

Zápisnica Komisia majetku, investícií a VO 10.01.2023

Zápisnica Komisia sociálnych vecí 10.01.2023

Zápisnica Komisia ÚP, reg. rozvoja a ŽP 11.01.2023

Zápisnica Komisia zdravotníctva 09.01.2023

Účasť poslancov na rokovaniach komisií

Účasť poslancov na rokovaniach komisií Z BSK 09. – 11.01.2023

Pozvánky na komisie

Pozvánka Finančná komisia 11.01.2023

Pozvánka Komisia dopravy 09.01.2023

Pozvánka Komisia európ. zál., reg. spolupráce a CR 10.01.2023

Pozvánka Komisia kultúry 10.01.2023

Pozvánka Komisia majetku, investícií a VO 10.1.2023

Pozvánka Komisia soc. vecí 10.01.2022

Pozvánka Komisia školstva, mládeže a športu 10.01.2023

Pozvánka Komisia ÚP, reg. rozvoja a ŽP 11.01.2023

Pozvánka Komisia zdravotníctva 09.01.2023

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac