Úvod Otvorená župa Hlavný kontrolór Správy a zápisy z realizovaných kontrol 2023

Správy a zápisy z realizovaných kontrol 2023

Správy a zápisy z realizovaných kontrol 2023

Výsledky kontroly stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za IV. štvrťrok 2023

Výsledky kontroly podnetu doručeného z Úradu pre verejné obstarávanie (nákup tonerov za roky 2021 a 2022) – Bratislavský samosprávny kraj

Výsledky kontroly podnetu doručeného z Úradu pre verejné obstarávanie (výmena kobercov) – Bratislavský samosprávny kraj

Výsledky kontroly podnetu doručeného z Úradu pre verejné obstarávanie (zabezpečenie odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu) – Bratislavský samosprávny kraj

Výsledky kontroly dodržiavania podmienok zmlúv o poskytnutí dotácie uzatvorených v roku 2022 – Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Výsledky kontroly dodržiavania podmienok zmlúv o poskytnutí dotácie uzatvorených v roku 2022 – Euterpa

Výsledky kontroly dodržiavania podmienok zmlúv o poskytnutí dotácie uzatvorených v roku 2022 – Teamspirit s. r. o.

Výsledky kontroly stavu pohľadávok k 31. 12. 2022 – Zariadenie sciálnych služieb ROSA

Výsledky kontroly stavu pohľadávok k 31. 12. 2022 – Zariadenie sciálnych služieb Pod hradom

Výsledky kontroly stavu pohľadávok k 31. 12. 20222 – Centrum sociálnych služieb MEREMA

Výsledky kontroly dodržiavania podmienok zmlúv o poskytnutí dotácie uzatvorených v roku 2022 – Mestská časť Bratislava – Vrakuňa

Výsledky kontroly splnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku – Malokarpatské osvetové stredisko Modra

Výsledky kontroly splnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku – Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja II

Výsledky kontroly splnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku – Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja

Výsledky kontroly stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za III. štvrťrok 2023

Výsledky kontroly splnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku – Hot chilli lode, s.r.o.

Výsledky kontroly splnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku – Divadlo LUDUS

Výsledky kontroly príjmov a výdavkov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja – Divadlo ASTORKA Korzo´90

Výsledky kontroly dodržiavania podmienok zmlúv o poskytnutí dotácie uzatvorených v roku 2022 – O voľnom čase o.z.

Výsledky kontroly splnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcich kontrol – Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava

Výsledky kontroly dodržiavania podmienok zmlúv o poskytnutí dotácie uzatvorených v roku 2022 – Slovenský olympijský a športový výbor

Výsledky kontroly dodržiavania podmienok uzatvorených nájomných zmlúv a ochrany majetku BSK platných v roku 2021 – UNINOVA HOSTEL, s.r.o.

Výsledky kontroly stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za II. štvrťrok 2023

Výsledky kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Výsledky kontroly dodržiavania podmienok zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtu BSK v roku 2022 – CARPATE DIEM, s.r.o.

Výsledky kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby z rozpočtu BSK v roku 2021 – Domov sv. Jána z Boha, n. o

Výsledky kontroly príjmov a výdavkov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v roku 2022 – Stredná odborná škola polygrafická

Výsledky kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou – Stredná odborná škola podnikania a služieb, Pezinok

Výsledky kontroly príjmov a výdavkov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v roku 2022 – DSSaZpS Kaštieľ

Výsledky kontroly stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za I. štvrťrok 2023

Výsledky kontroly hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí v roku 2021 a 2022 – Divadlo LUDUS

Výsledky kontroly dodržiavania podmienok zmlúv o poskytnutí dotácie uzatvorených v roku 2022 – Orbis Institute

Výsledky kontroly dodržiavania podmienok zmlúv o poskytnutí dotácie uzatvorených v roku 2022 – OZ Stará jedáleň

Výsledky kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou – Škola umeleckého priemyslu Jozefa Vydru

Výsledky kontroly príjmov a výdavkov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v roku 2022 – DSS Báhoň

Výsledky kontroly príjmov a výdavkov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v roku 2022 – Jazyková škola, Bratislava

Výsledky kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou – Gymnázium Karola Štúra

Výsledky kontroly dodržiavania podmienok zmlúv o poskytnutí dotácie uzatvorených v roku 2022 – HOBA BRATISLAVA

Výsledky kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v roku 2021 – Návrat, Pluhová 1, Bratislava

Výsledky kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v roku 2021 – Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, Bratislava

Výsledky kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v roku 2021 – Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava

Výsledky kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2022 – Bratislavský samosprávny kraj

Výsledky kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2022 – Bratislavský samosprávny kraj

Výsledky kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami BSK – Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja

Hlavné menu

Aktuálne správy

Prejsť na obsah