Finančné dokumenty

Rozpočet BSK

Rozpočet samosprávneho kraja je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií vyššieho územného celku. Vyjadruje samostatnosť a zodpovednosť samosprávneho kraja pri rozhodovaní o použití verejných zdrojov na poskytovanie služieb občanom.

Návrh rozpočtu BSK sa v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostavuje na obdobie troch rokov. Rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok má záväzný charakter a pre ďalšie dva roky len informatívny. Súčasťou rozpočtu BSK sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

V súlade s ustanovením § 10 ods. 3 citovaného zákona sa rozpočet samosprávneho kraja vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Rozpočet je zároveň spracovaný do programovej štruktúry, v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 citovaného zákona, ktorú tvorí 14 programov. Každý program predstavuje rozpočet kraja pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si kraj stanovil. Programy a ich podprogramy obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce kraja v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet BSK podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Návrh rozpočtu BSK pred schválením v Zastupiteľstve BSK je verejne prístupný najmenej 15 dní na Úradnej tabuly BSK a na webovej stránke BSK, aby sa mohli k nemu vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby, ktoré majú nehnuteľný majetok na území kraja, osoby, ktoré sú prihlásené na prechodný pobyt, alebo cudzinci s povolením na dlhodobý pobyt na území kraja. Táto verejnosť môže svoje pripomienky k návrhu rozpočtu podávať písomne prostredníctvom podateľne, mailom na adresu marek.vlcej@region-bsk.sk, alebo prostredníctvom ELEKTRONICKÝCH FORMULÁROV.

Rok 2020

Rok 2019

Zmeny rozpočtu

§ 15 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

(1) Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov samosprávneho kraja schvaľuje zastupiteľstvo samosprávneho kraja s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.
(2) Príslušný orgán samosprávneho kraja vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 alebo použitím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch.
(3) Samosprávny kraj vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.

Zmeny rozpočtu BSK pred schválením v Zastupiteľstve BSK sú verejne prístupný najmenej 15 dní na Úradnej tabuly BSK a na webovej stránke BSK, aby sa k nim mohli vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby, ktoré majú nehnuteľný majetok na území kraja, osoby, ktoré sú prihlásené na prechodný pobyt, alebo cudzinci s povolením na dlhodobý pobyt na území kraja. Táto verejnosť môže svoje pripomienky k zmenám rozpočtu podávať písomne prostredníctvom podateľne, mailom na adresu marek.vlcej@region-bsk.sk, alebo prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré sú určené k pripomienkam k návrhu rozpočtu.

Žiadne zmeny v rozpočte BSK na rok 2019 ešte neboli realizované. 

Rok 2019

ZMENY ROZPOČTOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV NÁJDETE TU

Kontrola plnenia rozpočtu

Bratislavský samosprávny kraj vykonáva kontrolu plnenia rozpočtu nasledovným spôsobom:

a) zmysle zákona č. 302/2001 Z .z. je predkladaný Zastupiteľstvu BSK stav čerpania rozpočtu BSK, najmenej štyrikrát ročne,
b) po vykonaní účtovnej závierky k 30.6 a k 31.12. kalendárneho roka odbor financií v spolupráci a na základe podkladov od subjektov rozpočtového procesu súhrne spracuje údaje o rozpočtovom hospodárení do monitorovacej správy BSK, ktorá obsahuje hodnotenie plnenia rozpočtu vrátane plnenia programov podľa schválenej programovej štruktúry. Monitorovacia správa je predkladaná na prerokovanie Zastupiteľstvu BSK.

Rok 2019

KONTROLY PLNENIA ROZPOČTOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV NÁJDETE TU

Záverečný účet

§ 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1) Po skončení rozpočtového roka samosprávny kraj údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu vyššieho územného celku.

2) Samosprávny kraj finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytol prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

3) samosprávny kraj je povinný dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa ich rozpočtov v súlade s týmto zákonom, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.

4) Ak audítor pri overovaní podľa odseku 3 zistí porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, je povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť ministerstvu financií; ministerstvo financií alebo ním poverená správa finančnej kontroly je oprávnená tieto skutočnosti preveriť, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu.

5) Záverečný účet obce a záverečný účet vyššieho územného celku obsahuje najmä:
údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
bilanciu aktív a pasív,
prehľad o stave a vývoji dlhu,
údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku.

Návrh Záverečného účtu BSK pred schválením v Zastupiteľstve BSK je verejne prístupný najmenej 15 dní na Úradnej tabuly BSK a na webovej stránke BSK, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby, ktoré majú nehnuteľný majetok na území kraja, osoby, ktoré sú prihlásené na prechodný pobyt, alebo cudzinci s povolením na dlhodobý pobyt na území kraja. Táto verejnosť môže svoje pripomienky k Záverečnému účtu BSK podávať písomne prostredníctvom podateľne, mailom na adresu marek.vlcej@region-bsk.sk, alebo prostredníctvom elektronických formulárov.

Rok 2018

Rok 2017

 • Uznesenie č. 27_2018
 • Záverečný účet BSK za rok 2017 – Uznesenie + dôvodová spáva
 • Záverečný účet BSK za rok 2017 – Stanoviská komisií
 • Záverečný účet BSK za rok 2017 – správa audítor
 • Záverečný účet BSK za rok 2017 – materiál (1)
 • Stanovisko hlavého kontrolóra k ZÚ za rok 2017

Rok 2016

 • Návrh Záverečného účtu BSK za rok 2016
 • Uznesenie č. 45 – 2017 zo dňa 12.5.2017
 • Stanovisko HK k ZÚ 2016
 • Správa nezávislého audítora

Rok 2015

 • Záverečný účet BSK za rok 2015
 • Uznesenie č. 26 – 2016 zo dňa 22.4.2016
 • Stanovisko HK BSK k záverečnému účtu za rok 2015
 • Správa audítora k ZU BSK za rok 2015

Rok 2014

 • Záverečný účet za rok 2014
 • Uznesenie č. 45 – 2015 zo dňa 26.6.2015
 • Stanovisko hlavného kontrolóra BSK k ZU za rok 2014
 • Správa audítora

Rok 2013

 • Záverečný účet BSK za rok 2013
 • Uznesenie č. 45/2014 zo dňa 20.6.2014
 • Stanovisko hlavného kontrolóra BSK k ZÚ za rok 2013
 • Správa nezávislého audítora

Rok 2012 

 • Záverečný účet BSK za rok 2012
 • Stanovisko hlavného kontrolóra BSK k ZU 2012 
 • Správa nezávislého audítora 

Rok 2011

 • Záverečný účet BSK za rok 2011
 • Uznesenie č. 43/2012 zo dňa 25.5.2012 
 • Stanovisko hlavného kontrolóra BSK k ZU 2011 

Rok 2010

 • Záverečný účet BSK za rok 2010
 • Uznesenie č. 46/2011 zo dňa 24.6.2011
 • Stanovisko hlavného kontrolóra BSK k ZU 2010 

Rok 2009

 • Záverečný účet BSK za rok 2009
 • Uznesenie č.  zo dňa
 • Stanovisko hlavného kontrolóra BSK

Rok 2008

 • Záverečný účet BSK za rok 2008
 • Uznesenie č.  zo dňa
 • Stanovisko hlavného kontrolóra BSK

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

 • Záverečný účet BSK za rok 2005
 • Uznesenie č.  zo dňa
 • Stanovisko hlavného kontrolóra BSK

Rok 2004

 • Záverečný účet BSK za rok 2004
 • Uznesenie č.  zo dňa
 • Stanovisko hlavného kontrolóra BSK

http://www.region-bsk.sk/clanok/zaverecny-ucet-bsk-81604.aspx

Výročné správy

Cenové výmery