Úvod Otvorená župa Hlavný kontrolór Správy a zápisy z realizovaných kontrol 2022

Správy a zápisy z realizovaných kontrol 2022

Správy a zápisy z realizovaných kontrol 2022

Výsledky kontroly stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za IV. štvrťrok 2022

Výsledky kontroly splnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcich kontrol – Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

Výsledky kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou – Stredná odborná škola chemická

Výsledky kontroly splnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcich kontrol – Spojená škola, Ostredková 10, Bratislava

Výsledky kontroly splnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcich kontrol – Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých

Výsledky kontroly splnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcich kontrol – Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Výsledky kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou – Gymnázium Jána Papánka

Výsledky kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a dotácie poskytnutej z rozpočtu BSK v roku 2021 – NÁRUČ Senior & Junior

Výsledky kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2021 – CSS Javorinská

Výsledky kontroly postupu Bratislavského samosprávneho kraja pri vypracovaní Koncepcie cyklotrás a jej aktualizácií

Výsledky kontroly stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za III. štvrťrok 2022

Výsledky kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančného príspevku a dotácie poskytnutej z rozpočtu BSK v roku 2021 – Viera-Láska-Nádej, o.z.

Výsledky kontroly dodržiavania podmienok uzatvorených nájomných zmlúv a ochrany majetku Bratislavského samosprávneho kraja – Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia

Výsledky kontroly dodržiavania postupov pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2021 – Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava

Výsledky kontroly dodržiavania postupov pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2021 – Gymnázium Antona Bernoláka, Senec

Výsledky kontroly dodržiavania postupov pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2021 – Gymnázium Ivana Horvátha

Výsledky kontroly dodržiavania postupov pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2021 – Gymnázium, 1. mája 8, Malacky

Výsledky kontroly dodržiavania postupov pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2021 – Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava

Správa z kontroly – dlhová služba II. štvrťrok 2022

Výsledky kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2021 – CSS Pod Karpatmi

Výsledky kontroly dodržiavania podmienok uzatvorených nájomných zmlúv a ochrany majetku Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2021 – HESTIA, n.o.

Výsledky kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2021 – Slovak Lines

Výsledky kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2020 – OA, Dudova 4, Bratislava

Výsledky kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančných operácií alebo ich časti v roku 2020 – SOŠHSaO

Výsledky kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2020 – Gymnázium Ladislava Novomeského

Výsledky kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančného príspevku a dotácie poskytnutej z rozpočtu BSK v roku 2020 – OZ Vagus

Výsledky kontroly stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za I. štvrťrok 2022

Výsledky kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2021

Výsledky kontroly dodržiavania hospodárnosti efektívnosti účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami – Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja

Výsledky kontroly postupu verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Výsledky kontroly podnetov poslancov Zastupiteľstva BSK, Úradu BSK, iných inštitúcií, právnických a fyzických osôb (areál Patrónka)

Výsledky kontroly dodržiavania zákona č. 61-2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Stredná odborná škola dopravná

Výsledky kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2021

Výsledky kontroly stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za IV. štvrťrok 2021

Výsledky kontroly postupu Bratislavského samosprávneho kraja pri zriaďovaní vecného bremena

Výsledky kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančného príspevku a dotácie poskytnutej z rozpočtu BSK v roku 2020 – RAFAEL dom n.o.

Hlavné menu

Aktuálne správy