Zasadnutie zastupiteľstva 8. apríla 2022

Dokumenty

Pozvánka na XXXII. zasadnutie Z BSK 08. 04. 2022

Prezenčná listina poslancov Z BSK 08.04.2022

Výsledky hlasovaní 08.04.2022

UZNESENIA Z BSK 08. 04. 2022

Zápisnica zo zasadnutia Z BSK 08. 04. 2022

Materiály zo spoločného rokovania komisií Z BSK 04.04.2022

Materiály zo spoločného rokovania komisií 04.04.2022

Materiály na rokovanie vo formáte ZIP

Materiály na rokovanie Z BSK 08. 04. 2022

Materiály na rokovanie

01. Kontrola plnenia uznesení 21. január – 18. marec 2022

02. Informácia o vybavení interpelácií poslankýň Z BSK prílohy

02. Informácia o vybavení interpelácií poslankýň Z BSK

03. Návrh ZU 2021 – UZN+ DS

03. Záverečný účet BSK za rok 2021

03. Záverečný účet BSK za rok 2021_stanovisko ÚHK

04. II.zmena rozpočtu BSK v roku 2021

05. Dotácie BRDS Z BSK 2022 Zápisnica DK príloha

05. Dotácie BRDS Z BSK 2022 Zápisnica DK

05. Dotácie BRDS Z BSK 2022

06. VZN 2022 o výške prísp. v ŠZ a výške úhrady nákladov v JŠ

06. VZN 2022 o výške úhrad v JŠ_stanoviská komisií

07. VZN 2022 finančné príspevky

07. VZN 2022 finančné príspevky_stanoviská komisií

08. Zmena ZL SOŠ Kysucká, Senec

08. Zmena ZL SOŠ Kysucká, Senec_stanoviská komisií

08. Zmena ZL SOŠ Kysuská, Senec_príloha

09. Mládežnícky parlament

09. Mládežnícky parlament_stanoviská komisií

10. Návrh na schválenie nájmu pre DOAS a.s.

10. Návrh na schválenie nájmu pre DOAS a.s._prílohy

11. Návrh na schválenie nájmu pre P3 SENEC I

11. Návrh na schválenie nájmu pre P3 SENEC I_prílohy

12. Prenájom časti nehnuteľnosti SOŠ Senec

12. Prenájom časti nehnuteľnosti SOŠ Senec_prílohy

13. Nájom časti nehnuteľnosti pre HM Group

13. Nájom časti nehnuteľnosti pre HM Group_prílohy

14. Trafostanica Petržalka

14. Trafostanica Petržalka_prílohy

15. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom_2022

15. Zásady hospodárenia_materiál

16. Správa o činnosti kultúrnych zariadení za rok 2021

17. Cvernovka_prílohy

17. Dlhodobý rozvojový plán pre kampus Nová Cvernovka 2022 – 2027

18. Odpoče Akčného plánu 08. 04. 2022

18. Odpočet Akčného plánu 08. 04. 2022

19. Koncepcia rozvoja CR v BSK do roku 2030

19. Koncepcia rozvoja CR_stanoviská komisií

19. Príloha 1 – Analytická časť Koncepcie rozvoja CR

19. Príloha 2 – Strategická časť Koncepcie rozvoja CR

19. Príloha 3 – Akčný plán Koncepcie rozvoja CR

19. Príloha 4 – Finančná časť Koncepcie rozvoja CR

20. Zmena ZL DSS Javorinská, Bratislava

20. Zmena ZL DSS Javorinská, Bratislava_Dodatok

21. Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb za rok 2021_Správa

21. Správa o stave zabezpečenie sociálnych služieb za rok 2021

22. Návrh na voľbu členov výborov 2022

Vyhodnotenie pripomienkového konania

Informácia o vyhodnotení PK k VZN … 2022 o poskytovaní FP …z vlastn. príjmov BSK JŠ a ŠZ v ZP BSK

Informácia o vyhodnotení PK k VZN … 2022, kt. sa mení VZN č. 3-2021 o výške príspevkov v ŠZ a ….. v JŠ v ZP BSK

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac