Zasadnutie zastupiteľstva 24. júna 2022

Dokumenty

Pozvánka na XXXIII. zasadnutie Z BSK 24. 06. 2022

Prezenčná listina poslancov Z BSK 24.06.2022

Výsledky hlasovania Z BSK 24.06.2022

Materiály na rokovanie Zastupiteľstva BSK 24.6.2022 vo formáte ZIP

UZNESENIA Z BSK 24. 06. 2022

Zápisnica zo zasadnutia Z BSK 24. 06. 2022

Doplnené materiály

Návrh na určenie odmeny hlavnému kontrolórovi za rok 2021

Kempus športu a zdravia Petržalka

Vecné bremeno BVS v k. ú. Malé Tŕnie

Vecné bremeno BVS v k. ú. Modra_prilohy

Vecné bremeno BVS v k. ú. Malé Tŕnie_prílohy

Vecné bremeno BVS v k. ú. Modra

Materiály na rokovanie

01. Kontrola plnenia uznesení 19. marec – 3. jún 2022

02. Hodpodárenie BSK Príloha č. 1_Aktualizácia IP_cesty

02. Hodpodárenie BSK Príloha č. 2_Aktualizácia IP_majetok

02. Hospodárenie BSK za 1. štvrťrok

03. Návrh na III. zmenu rozpočtu BSK v roku 2022

03. Návrh na III. zmenu rozpočtu stanoviská komisií

04. EIB návrh na čerpanie 5. tranže

04. EIB prílohy k stanovisku k návratným zdrojom financovania

04. EIB Stanovisko k návratným zdrojom financovania

05. Návrh na prijatie nového úverového rámca

06. Návrh VZN – financie

07. ZL_ PLAVECKE PODHRADIE uzn., dodatok2

07. ZL_PLAVECKE PODHRADIE zriaď. listina

07. ZL_PLAVECKE PODHRADIE dodatok 1

08. VI. zmena účel. určenia DSS Rača vypis_kataster

08. VI. zmena účel. určenia DSS Rača

09. Security Management prílohy

09. Security Management žiadosť o predĺženie nájmu

09. Security Management

10. Drieňová B1 1.NP_2013_PRENAJOM-Model

10. Drieňová katastrálna mapa

10. Drieňová LV_5507_BSK

10. Drieňová návrh_UZN_nájom

10. Drieňová žiadosť_MČ_Ružinov_anonymizované

11. Staré mesto, Javorinská_prílohy

11. Staré mesto, Javorinská_zastupiteľstvo (ANONYMIZOVANÉ)

12. Záhorská Bystrica GP_ZB8417-urad.over

12. Záhorská Bystrica Návrh na odpredaj Garáže anonymizované

12. Záhorská Bystrica pozemky a garáže BA

12. Záhorská Bystrica prefabrikované garáže kat. mapa

13. Gajary GP 72-2020

13. Gajary Návrh na odpredaj anonymizované

13. Gajary pozemky pri ceste pre BSK

13. Gajary ziadost

13. Gajary

14. Modra GP_MO5350_114_2020_042022

14. Modra GP_MO5609_77_2022

14. Modra LV_2364

14. Modra LV_3546

14. Modra LV_3575

14. Modra LV_4119

14. Modra LV_10655

14. Modra LV_10661

14. Modra LV_6077

14. Modra návrh_UZN_zámena

14. Modra žiadosť

15. Stará Vajnorská_Zmena uznesenia

15. Stará Vajnorská_Zmena uznesenia_príloha

16. Dunajská Lužná Kolaudacné rozhodnutie

16. Dunajská Lužná Návrh na nadobudnutie autobusového pruhu

16. Dunajská Lužná Parcela registra C, 476_4

16. Dunajská Lužná Stavebné povolenie

16. Dunajská Lužná Ziadost o odovzdanie dok.stavby

17. Rohožník, kúpa pozemkov_prílohy

17. Rohožník, kúpa pozemkov_zastupiteľstvo

18. Kúpa pozemku Malý Madaras

18. Kúpa pozemku_Malý Madaras_prílohy

19. Kúpa pozemkov_Tomášov_Malinovo_

19. Kúpa pozemkov_Tomášov_Malinovo_cyklotrasa_

20. Voľby 2022 mapa obvodov

20. Voľby 2022 VO24_53 posl._počet obyv.statistics.sk

20. Voľby 2022

21. VYSOMARCHDodatok č. 1

21.VYSOMARCH Dodatok č. 1 prílohy

22. Odpočet Koncepcie soc. inkl. príloha

22. Odpočet Koncepcie soc. inkl. Stanoviská komisií

22. Odpočet Koncepcie soc. inkl.

23. Akčný plán 08. 04.2022 – 24. 06. 2022

24. Návrh Reg. stratégie výchovy a vzdelávania BSK

24. Návrh Reg. stratégie výchovy a vzdelávania v BSK stanoviská komisií

25. Správa o plnení Koncepcie envirovzdel. centier

25. Správa o plnení Koncepcie envirovzdel. centier_Správa

25. Správa o plnení Koncepcie envirovzdel.centier

26. Inventarizácia za rok 2021

27. Cvernovka – informácia

28. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK

29. Priebežná informácia o výsledkoch kontrol ÚHK

Vyhodnotenie pripomienkového konania

Informácia o vyhodnotení pripomienkového konania k VZN

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac
Prejsť na obsah